אלקלעי ושות' - עורכי דין ועורכי פטנטים - דף הבית     צור קשר - אלקלעי ושות'   Alkalay & Co. advocates and patent attorneys    
 
 


ספרה
של עו"ד רחל אלקלעי
"הגנה על זכויות יוצרים
באינטרנט"
   
מידע נוסף...
 
צור קשר מהיר:
 
צור קשר: 03-6935242


 
דף הבית >> תחומי עיסוק >> סודות מסחריים
 
סוד מסחרי:
 
סוד מסחרי בדומה לזכויות יוצרים (ובשונה מ:פטנטים, סימן מסחרי ומדגם רשום) הינו בגדר זכות הגנה על קניין רוחני שאינה רשומה, קרי, לא ניתן לרשמו מראש אצל רשמי הקניין הרוחני כגון רשם הפטנטים.
 
סוד מסחרי מוגדר בחוק  הישראלי (חוק עוולות מסחריות סעיף 4)  באופן הבא: מידע עסקי מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו ובלבד שנוקט סבירים לשמור את סודיותו (סע' 5)
 
יש כאן שני יסודות מצטברים: האחד – כי המידע אינו נחלת הרבים ואינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים והשני כי סודיות של המידע מקנה לבעליו יתרון תחרותי.
 
השמירה על סוד מסחרי:
 
את השמירה על סוד מסחרי יש על בעל הסוד לבצע באופן אקטיבי ובסיוע סימנים מוסכמים לכך שחומר מוגדר כ"סודי". על פי צורך בעל הסוד יחתים את הצד המקבל בכתב סודיות (NDA).
חומרים אשר יועברו מגורם אחד למשנהו מבלי שהוגנו כנדרש ייחשבו כויתור על זכות ההגנה המוענקת לסוד מסחרי, כמוהה גם כל פעולה בה לא ננקטו מאמצים סבירים להגנה על החומר הסודי מעצם היותו כזה.
 
גזל סוד מסחרי:
 
גזל סוד מסחרי הינו עוולה בדיני נזיקין העוסקת בנטילת סוד מסחרי ללא הרשאת בעליו. עוולה מסחרית זו, אשר מנויה בחוק עוולות מסחריות נועדה לעגן את הזכות של בעליה לקניינם הרוחני. לשם הוכחת גזל הסוד המסחרי יש להוכיח את יסודות קיום הסוד המסחרי ואת גזלו.
 
תרופות וסעדים לטיפול במקרה של גזל:
 
סעדים זמניים - כולל צווי מניעה
סעדים קבועים: פיצויים, פיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק, ועוד
סעיף 11 לחוק העוולות המסחריות קובע כי במקרה של הפרה של גזל סוד מסחרי שהיא עוולה בנזיקין, תחול עליה פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. החוק גם קובע פיצויים ללא הוכחת נזק עד גובה של 100,000 שקלים. בית המשפט מפעיל שיקול דעת על מנת להתאים את הסעד להיקף ההגנה היחסית על הסוד המסחרי וגם על השלכות והיקף הגזל על הנפגע ממנו. בתוך אלו, ישים בית המשפט דגש על רמת נגישות המידע לציבור כאשר זו מקטינה את הקף ההגנה ובהתאם את גודל הסעד שיוענק לנפגע.
על אף שחוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 קובע סעד נזיקי על גזל הסוד המסחרי, ישנה אפשרות להסתמך על תחומי משפט נוספים כדי להיפרע, כגון: דיני חוזים, דיני קניין,דיני נזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט ועוד. אין מניעה לתבוע במספר עוולות מקבילות, עם זאת אין אפשרות לכפל תרופות והתעשרות הנפגע על חשבון המפר.
 
סוד או פטנט:
 
הגנת הסוד המסחרי משמשת לעתים קרובות כחלופה להגנת הפטנט.
 
הדוגמה המפורסמת ביותר היא של חברת קוקה קולה. הנוסחה לייצור המשקה היא סוד מסחרי. היתרון הגדול בהגנת הסוד המסחרי הוא שהיא איננה מוגבלת בזמן. כמו כן, ההגנה איננה דורשת השקעת משאבים כספיים משמעותיים, בדומה לרישום פטנט.
 
4 שיקולים בהבחנה בין כדאיות השמירה על סוד לרישום בפטנט:
 
  1. משך הזמן
  2. היקף ההגנה
  3. מחיר
  4. אלמנט ההרתעה
 
 
מקרה פרטי - הגבלת חופש העיסוק של עובד על ידי מעסיק:
 
בתי הדין לעבודה וכן בית המשפט העליון הגבילו בצורה משמעותית את האפשרות לאכוף התחייבויות של עובדים להגבלת תחרות נגד מעבידיהם והתנו את אכיפתן של התחיבויות כאלה בהתקיימותם של תנאים ונסיבות.
 
מקרים לדוגמא:
 
1. פסק דין סער:
טכנאי מחשבים התחייב שלא להתחרות במעבידה שלו אבל פנה ללקוחות הקודמים שלהחברה.
 
בית המשפט יתן תוקף לתנייה להגבלת חופש העיסוק רק אם היא באה להגן על אינטרס לגיטמי של המעביד, כגון: סודות מסחריים ורשימת לקוחות. במידה ותנייה זו מגינה על אינטרס אי-תחרות בלבד ללא כל אינטרס לגיטימי בנוסף, אזי היא נוגדת את תקנת הציבור ודינה להתבטל.
 
2. פרשת צ'ק פוינט:
 
בפרשת צ'ק פוינט : מנהל פיתוח אשר היה חתום על התחייבות להימנע מלעבוד בכל עסק מתחרה במעבידו, במשך תקופה של כמעט שנתיים מיום סיום העבודה.
לאחר שעבר לחברה מתחרה של התובעת הפר העובד את ההתחייבותו
 
נפסק : לא די בכך שהעובד התחייב בחוזה להגביל את עיסוקו. נקבעו 4 מבחנים. אם מוכיחים 1 מ 4 התחייבות העובד לאי תחרות תקפה:
  1. המתחייב משתמש או עתיד לעשות שימוש בסודות מסחר של המעביד וקיום זה מאיים על קיומו של העסק.
  2. ניתנה תמורה מיוחדת בגין התחייבות להגביל את העיסוק
  3. הושקעה על ידי המעביד השקעה מיוחדת בהכשרת העובד.
  4. חובת תום הלב או חובת האמון של העובד מצדיקות הגנה על המעביד.
 
ארבע הנסיבות הנ"ל אינן מהוות רשימה סגורה ועל בית הדין לשקול כל מקרה לגופו, על פי מכלול נסיבותיו.
 
על פי המצב המשפטי הנוכחי, כבר אין משמעות כה רבה לשאלה אם היתה התחייבות של העובד להגביל את חופש עיסוקו. הגבלת חופש העיסוק תתכן כשמתברר שהיא נחוצה לשם שמירת אינטרסים לגיטימיים של המעסיק הקודם. ומניעת שימוש פסול על ידי עובד העובר למעסיק אחר, לעשות שימוש או להפיק תועלת כתוצאה מידע בדבר סודות מסחריים של המעסיק הקודם.
 
סייג לאחריות:
 
אדם לא יהיה אחראי בשל גזל סוד מסחרי אם הידע הגלום בסוד המסחרי הגיע אליו במהלך עבודתו אצל בעליו של הסוד המסחרי וידע זה הפך לחלק מכישוריו המקצועיים הכללים.
 
 
 

Go Back  Print  Send Page
הרשמו למפגשי השראה עם יזמים ומשקיעים מצליחים תוכנית מיוחדת לסארט-אפים חדשים היוצאים לדרך!

Copyright Alkalay & Co 2011 ©
צרו קשר בנושא: פטנטים, קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני אינטרנט, חוזים עסקיים


הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus