אלקלעי ושות' - עורכי דין ועורכי פטנטים - דף הבית     צור קשר - אלקלעי ושות'   Alkalay & Co. advocates and patent attorneys    
 
 


ספרה
של עו"ד רחל אלקלעי
"הגנה על זכויות יוצרים
באינטרנט"
   
מידע נוסף...
 
צור קשר מהיר:
 
צור קשר: 03-6935242


 
דף הבית >> תחומי עיסוק >> פטנטים
 

משרדנו בשיתוף פעולה עם עורכי פטנטים, מעניק שירות יעיל ונכון בתחום הפטנטים. אנו מתמחים במגוון רחב של שירותים משפטיים בתחום הפטנטים לרבות, חיפוש ורישום פטנטים ומדגמים ועוד.

אנו מספקים שירות יעיל ונכון על ידי עורכי פטנטים מקצועיים ומיומנים בתחומם.

אנו מתמחים בתחומים רבים כגון, מכשור רפואי, תרופות, מחשבים חומרה ותוכנה, ביוטכנולוגיה, תקשורת ועוד.
משרדנו משלב בין מומחיות המשפטית וניסיונם של עורכי הדין עם מיומנותם של עורכי הפטנטים ובכך ממצטיין בשירות הנכון ביותר ללקוחותינו.


מהו פטנט (עפ"י חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 1 סעיף 3)?
פטנט הינו המצאה בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה מועילה ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית כשירת פטנט.
הזכות לפטנט לא חלה על תגלית, כגון גילוי זן חדש של בעלי חיים, רעיון שיווקי (להבדיל מ"שיטת מסחר" עליה ניתן לקבל פטנט במדינות מסוימות), תאוריה מדעית, וברוב המדינות - אף לא על תוכנת מחשב (זו מוגנת מכוח זכות יוצרים).

חדש:
המצאה נחשבת לחדשה, על פי ההגדרה בחוק, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה לפני תאריך הבקשה.
1.   על ידי תאור בכתב, במראה או בקול או בדרך אחרת באופן שבעל מקצוע
      יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור
2.   על ידי ניצול או הצגה באופן שבעל המקצוע יכול לבצע אותה לפרי הפרטים
      שנודעו בדרך זו.

מועיל:
דהינו ההמצאה מסוגלת להביא למטרה מוצהרת

בעל התקדמות המצאתית:
התקדמות נחשבת ככזו אם אינה מובהת מאליה לבעל מקצוע ממוצע ועל סמך ידיעות שכבר נתפרסמו לפי תאריך הבקשה.

המטרות שביסוד שיטת הפטנטים:
לפטנט ניתנת הגנה במסגרת דיני הקניין הרוחני.
המטרה במתן פטנטים היא בעיקר להמריץ פיתוח טכנולוגי, ולעודד פרסום ידע טכנולוגי, שאילולי הפטנט ייתכן ולא היו טורחים בפיתוחו או היה נשמר בידי בעליו כסוד ולא מגיע לידי הכלל. לפיכך הפטנט הוא מעין עסקה בין הממציא לבין הציבור במסגרתה מקבל הממציא זכות מוגבלת בזמן למנוע מאחרים לייצר כמוהו, ובתמורה לכך מגלה את כל הידע הטכנולוגי המאפשר את מימוש המצאתו. מזכות מניעתית זו יכול הממציא ליהנות בדרך ישירה על ידי שייצר וישווק בעצמו את המוצר או ישתמש בעצמו בתהליך שהמציא, או בעקיפין על ידי המחאת זכויותיו למי שימצא לנכון בתמורה לתשלום מוסכם ו/או תמלוגים מהרווחים.

הליך הרישום וקבלת הפטנט:

1.    הגשת בקשה לרשות הפטנטים בירושלים, שהיא סוכנות ביצוע מטעם משרד המשפטים המטפלת
      ברישום זכויות קניין רוחני. הבקשה מתוארכת, מקבלת מספר, וממתינה בתור  לבחינתה. בבוא
      העת היא נבחנת על ידי בוחן פטנטים (שהינו בעל השכלה מדעית בתחום ההמצאה), הבודק האם
      היא מקיימת את דרישות החוק. במקרה של ליקוי בבקשה שולח הבוחן את השגתו למבקש. על
      המבקש להסיר את ההשגה תוך הזמן הקבוע בחוק או בתקנות הפטנטים בדרך שנקבעה בהם 
      להסרתה. אי הסרת ההשגה יגרור את ביטול בקשת הפטנט.

2.    נמצא שההמצאה ראויה לפטנט, תתפרסם הודעה על קיבולה ביומן הפטנטים [1] והמדגמים, שהוא 
       כרך של "רשומות" המיוחד לפרסומים המתחייבים מהחוקים והתקנות העוסקים בקניין רוחני. הפרסום
       כולל את שם האמצאה, תקציר שלה ופרטי בעליה. פרסום דבר הקיבול איננו סופי, ומטרתו לתת 
       אפשרות למעוניין בכך להגיש את התנגדותו למתן הפטנט, באופן שנקבע בחוק הפטנטים ובתקנותיו.

3.    ישראל היא אחת המדינות היחידות בה כל ההליכים משלב הגשת בקשת הפטנט ועד שלב ההודעה
       על קיבולה, מתנהלים בסודיות (למעט פרסום ראשוני ביומן הפטנטים לפי סעיף 16 לחוק). אולם
       משפורסם דבר קיבול הבקשה, נפתח התיק על ההתכתבויות הכלולות בו, לעיון הציבור. לא הוגשה 
       לרשם הפטנטים התנגדות למתן הפטנט על ידי מי מהציבור בתוך 3 חודשים מיום הפרסום, יוענק
       הפטנט. הוגשה התנגדות, ידון בה הרשם, יבחן את עילותיה, יתן למבקש לטעון את טענותיו שמנגד,
       יזמן עדים ומומחים כפי הנדרש על מנת להגיע להכרה, ולבסוף יתן את החלטתו אם לקבלה או לדחותה.
       זכות הצדדים לערער על ההחלטה בפני בית המשפט (ע"פ כללי סדר דין אזרחי). כל עוד לא תם הדיון
       לא יוענק הפטנט.

4.    לאחר שעברה בקשת הפטנט בהצלחה את השלבים האמורים, יינתן הפטנט, וישאר בתוקף כל עוד
       שולמו עבורו אגרות החידוש הקבועות בחוק, וכל עוד לא הוחלט על ביטולו (במשך כל תקופת תוקפו
       של פטנט זכותו של אדם להגיש לבית המשפט בקשה לביטולו מהעילות הקבועות בחוק).

זכויות בעל פטנט

א. בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מלנצל בלי רשותו או שלא כדין את ההמצאה שניתן עליה פטנט,
    בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר
    ההמצאה שהוא נושא הפטנט.
ב. אין במתן פטנט משום מתן רשות לנצל המצאה ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות
    קיימות על פי כל דין.

תקופת תוקף פטנט
במרבית המדינות תוקף הפטנט הוא ל-20 שנה מיום הגשת בקשת הפטנט - בכפוף לתשלום אגרות חידוש.

אזור תוקף הפטנט
בקשת פטנט PCT (קרויה גם "פטנט בינלאומי") - בקשת פטנט אשר אינה מחליפה את בקשות הפטנט המדינתיות (למשל בקשת פטנט בארצות הברית, ישראל או בקשת פטנט אירופית), אך מקנה למבקש דו"ח ראשוני באשר לפטנטביליות של הבקשה שלו וכן ארכת זמן נוספת (במדינות מסוימות 30 חודש) להגשת בקשות פטנט מדינתיות.

פטנט אירופי - מדינות אירופאיות רבות "איחדו" את תהליך הבחינה של בקשות הפטנט. תהליך הבחינה מחייב לבחור את המדינות האירופיות הרלוונטיות (מתוך מספר מדינות אירופאיות רבות) ובחינת הבקשה על ידי משרד הפטנטים האירופי. אם משרד האירופי מקבל את בקשת הפטנט אזי רישום הפטנט במדינות שנבחרו הוא עניין פורמלי בלבד. ניתן גם להגיש בקשת פטנט ישירות למדינות האירופיות.

Patent Pending
עם הגשת בקשת פטנט מתחיל תהליך קבלת פטנט ובשלב זה ניתן לסמן מוצרים רלוונטיים כ- Pending Patent. תהליך בחינת הפטנט כולל במרבית המדינות בעולם בחינה מהותית של הפטנטביליות של בקשת הפטנט. הבחינה כוללת, לדוגמא, את תחום הבקשה, חידוש וצעד המצאתי.

 שימוש בפטנט
בעל פטנט יכול להשתמש בפטנט בשלוש דרכים:
א.  שימוש עצמי
ב.  מכירת הפטנט
ג.  רישיון בפטנט

דרכי תקיפה לפטנט
התנגדות - סעיף 30 לחוק הפטנטים קובע שלאחר הפרסום ברשומות יכול כל צד להגיש התנגדות זאת עוד טרם אושר הפטנט סופית. ניתן להגיש התנגדות תוך 3 חודשים מיום הפרסום

עילות ההתנגדות:
      -    קיימת סיבה לפיה היה הרשם מוסמך שלא לרשום את הפטנט לסרב לבקשה
      -    ההמצאה אינה כשירת פטנט
      -    המתנגד ולא המבקש הוא בעל ההמצאה

ביטול לאחר שהוצא פטנט ניתן להגיש בקשה לביטולו בכל עת במהלך 20 שנות הפטנט.
לאחר בקשת הביטול יכול בעל הפטנט להשיב תוך שלושה חודשים. על התוקף להגיש ראיות תוך חודשים, רשם הפטנטים אשר אצלו נערך הדיון יחליט. נטל ההוכחה על התוקף המבקש את הביטול. על החלטת הרשם ניתן להגיש ערעור למחוזי תוך 60 יום.
 

 
 

Go Back  Print  Send Page
הרשמו למפגשי השראה עם יזמים ומשקיעים מצליחים תוכנית מיוחדת לסארט-אפים חדשים היוצאים לדרך!

Copyright Alkalay & Co 2011 ©
צרו קשר בנושא: פטנטים, קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני אינטרנט, חוזים עסקיים


הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus